ZARZĄDZENIE Nr 787/2021
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 19 kwietnia 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Oficerskiej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/5/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Miasta Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ulicy Oficerskiej, zmienionej Uchwałą Nr XLV/8/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku,

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia na własność, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie, przy ulicy Królewieckiej nr 60A.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 787/2021 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 19 kwietnia 2021 roku

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna