ZARZĄDZENIE Nr 815/2021
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA
z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz udzielenia 10 % bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 25, 35 oraz 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie Nr VI/13/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r., z późn. zm., w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Mrągowa,

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA
zarządza, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość lokalową wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, położoną w Mrągowie przy ul. Roosevelta 20/8.

§ 2. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr VI/13/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Mrągowa, od ceny nabycia nieruchomości lokalowej udziela się 10 % bonifikaty z tytułu wpisania budynku przy ul. Roosevelta 20 w Mrągowie do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko - mazurskiego pod numerem A-1683, obecnie A-3087.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie na okres 21 dni, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz BIP.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 815/2021 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 17 maja 2021 r.

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna