ZARZĄDZENIE Nr 825/2021
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 25 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie Nr VI/13/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r., z późn. zm., w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Mrągowa,

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość lokalową wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, położoną w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 31/9.

§ 2. Udziela się bonifikaty w wysokości 67 % od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 31/9, zbywanego na rzecz najemców (dane osobowe zanonimizowane).

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie na okres 21 dni, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz BIP.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 825/2021 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 27 maja 2021 r.

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna