O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn.zm./ oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 813/2021 z dnia 14 maja 2021 roku.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA

Ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrągowie przy ulicy Długiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 jako działka nr 112/51 o powierzchni 165 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00041286/8.

Ze względu na fakt, że działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, uzasadniona jest sprzedaż działki w przetargu ograniczonym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16.000 złotych (słownie: szesnaście tysięcy złotych) + 23% podatku VAT.
Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 2.400 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
Teren ten wyposażony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telekomunikacyjną i elektroenergetyczną. Wszystkie instalacje znajdują się w pobliżu działki.
Przez teren działki przechodzi sieć kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjna wraz ze skrzynką.
Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.01-MN/U czyli tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
Warunkami uczestnictwa w przetargu są:
1. Wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2021 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
2. Posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego lub współużytkowania wieczystego do nieruchomości, oznaczonych jako działka nr 3-112/27 lub 3-112/28, czego dowodem będzie oświadczenie złożone na druku wydanym przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 49).

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 8 lipca 2021 roku. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi warunki uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A do godziny 15.00.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w pkt 2 dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 9 lipca 2021 roku o godz. 14.00.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 lipca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A w sali nr 1 o godzinie 11-tej.
Na zbycie nieruchomości odbył się I przetarg w dniu 23 marca 2021 roku.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/.
Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn.zm./.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49, tel. 89 741-90-23).

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna