INFORMACJA
Burmistrza Miasta Mrągowa

Na podstawie art. 7 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2020, poz.219 ze zm.)

informuję

o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wielostanowiskowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości przy ul. Giżyckiej w Mrągowie, na działkach nr ewid. 262/10, 262/5 obręb 5 oraz nr ewid. 153/8 obręb 2 miasto Mrągowo.

Z wnioskiem można zapoznać się na stronie https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/ (z paska „menu” należy wybrać zakładkę branżową „Planowanie przestrzenne”, następnie „Inwestycje mieszkaniowe”).

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do zamieszczonego wniosku:
- w postaci papierowej na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pomocą skrzynki podawczej e-PUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem albo podpisem zaufanym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Mrągowa z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj. do dnia 01 lipca 2021 roku.

Burmistrz Miasta Mrągowa
/-/ dr hab. Stanisław Bułajewski

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna