OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1029 z późn.zm.), a także w związku z uchwałą Nr XXXVII/9/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 czerwca 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych, położonych w północno-zachodniej części miasta

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mrągowo położonego na północ od ul. Gen. Leopolda Okulickiego oraz na zachód od ul. Młodkowskiego i Jeziora Juno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 25 stycznia 2023 roku do 24 lutego 2023 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Królewiecka 60A, II piętro, pokój nr 46, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, w zakładce planowanie przestrzenne oraz na platformie voxly.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 06 lutego 2023 roku (w trakcie okresu wyłożenia) o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, parter - sala nr 1.

Aktywny udział (śledzić dyskusję i zadawać pytania) w dyskusji publicznej oraz składać uwagi do projektu planu można również za pośrednictwem platformy voxly.pl.

Poniżej zamieszczam instrukcję:

1. Proszę wejść na adres: voxly.pl/mragowo

2. Z panelu konsultacji proszę wybrać „Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mrągowo położonego na północ od ul. Gen. Leopolda Okulickiego oraz na zachód od ul. Młodkowskiego i Jeziora Juno”.

3. Przyciskiem „Przejdź do dyskusji” dołącza się do dyskusji publicznej.

4. Za pomocą przycisku „Przygotuj pismo z uwagami” można złożyć oficjalne pismo z uwagami dotyczącymi konsultowanego planu miejscowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2023 roku.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mrągowa, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A. Dzięki portalowi voxly.pl można automatycznie wygenerować pismo z uwagami i następnie przesłać je za pomocą portalu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; ePuap:/ummragowo/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Wygenerowane pismo można również wydrukować podpisać i przesłać je w formie papierowej na wskazany wyżej adres.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Mrągowa, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Burmistrz Miasta Mrągowo
dr hab. Stanisław Bułajewski

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna