Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 16 pkt 1 Statutu Miasta Mrągowa,

ZWOŁUJĘ

LVIII Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 15.30 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Ogłoszenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr LVI/2022 z sesji, która odbyła się w dniach 24 listopada 2022r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie do roku 2030,
2) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczące przejęcia przez Gminę Miasto Mrągowo w 2023 roku zadań z zakresu turystyki i promocji samorządu prowadzonych przez Gminę Mrągowo,
3) ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów, uwzględnianych przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
4) zmiany uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2018 r., poz. 5517) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
5) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – PN.4131.433.2022 z dnia 16.12.2022 r.,
6) przyjęcia „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Mrągowa”,
7) zmiany Uchwały Nr XXIX/3/2020 Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
8) zmiany Uchwały Nr LXV/7/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
9) zmiany Uchwały Nr XXIX/1/2020 Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wraz z określeniem stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2023-2031,
11) zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2023,
12) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok,
13) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

5. Informacja Burmistrza Miasta Mrągowa o pracach pomiędzy sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Mrągowa z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
9. Zamknięcie posiedzenia.


Uwaga! Sesję bedzie można oglądać on-line, na nowej platformie internetowej. Wystarczy kliknąć TU

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna