Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm./ oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1520/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 7 jako działka nr 2/46 o powierzchni 0,3563 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00041573/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110.000 złotych (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) + 23% podatku VAT.
Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 16.500 złotych (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych).

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
Na działce ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Energa-Operator SA w związku z przebiegiem sieci energetycznej.
Nieruchomość znajduje się na terenie uzbrojonym w sieć kanalizacyjną, wodociągową, energetyczną. Instalacje znajdują się w pobliżu nieruchomości.
Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 1.13-P/U czyli tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług.
Przez działkę przebiega kolektor gminnej kanalizacji deszczowej kd1000, dlatego też nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności gruntowej, odpowiadającej treścią służebności przesyłu, na rzecz Gminy Miasto Mrągowo, polegającej na prawie każdorazowego i nieodpłatnego dostępu do obciążonej nieruchomości w zakresie prowadzenia prac związanych z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją, remontami, usuwaniem awarii, przebudową, odbudową, rozbudową, wymianą, ewentualnym usunięciem tych urządzeń oraz dokonywaniem ich przeglądów, pomiarów i kontroli, o ile zajdzie taka konieczność lub potrzeba, w czasie i terminie uprzednio uzgodnionym z właścicielem obciążonej nieruchomości z odpowiednim sprzętem, z obowiązkiem przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, przy czym zakres wykonywania tej służebności będzie ograniczony w zakresie kanalizacji deszczowej do działki nr 2/46 pasem gruntu o szerokości 3 m w każdą stronę od osi kanalizacji deszczowej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2023 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235.
Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278).
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 6 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A w sali nr 1 o godzinie 10-tej.

Na zbycie nieruchomości odbył się I przetarg w dniu 6 grudnia 2022 roku.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/.
Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm./.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49, tel. /89/ 741-90-23).

Załącznik do ogłoszenia