Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1546/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.,

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Królewieckiej 16 w Mrągowie wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo.

Przedmiotem sprzedaży jest:
- prawo własności gminnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na parterze w budynku przy ul. Królewieckiej 16 w Mrągowie, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni użytkowej 30,9 m2 wraz z udziałem wynoszącym 325/6512 w częściach wspólnych budynku. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 1,6 m2.
- prawo własności udziału wynoszącego 325/6512 części w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 5 jako działka nr 144/11 o powierzchni 336 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1M/00013816/8, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, w którym znajduje się 15 lokali.
Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem A15MUS, tj. teren zabudowy śródmiejskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 79.000 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż lokalu z przynależnymi pomieszczeniami zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium wynosi 20 % ceny wywoławczej, tj. kwotę 15.800 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset złotych).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Gminę Miasto Mrągowo.
Zgodnie z treścią operatu szacunkowego przedmiotowego lokalu budynek przy ul. Królewieckiej 16 jest częściowo podpiwniczony, wybudowany na początku XX wieku (w latach 1901-1907), wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty są kamienne, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, stropy są drewniane, belkowe. Schody na piętra oraz balustrady są drewniane. Dach jest drewniany, kryty dachówką ceramiczną. Tynki na matach trzcinowych. Elewacja od strony ulicy jest otynkowana zaprawą cementowo-wapienną, od podwórza licowana cegłą ceramiczną. Budynek składa się z dwóch części: pierwszej z frontem przy ulicy Królewieckiej oraz części z oddzielną klatką schodową od podwórza. Lokal mieszkalny nr 4 znajduje się na parterze części budynku, do którego wejście prowadzi od podwórza. W sprzedawanym lokalu na posadzkach znajdują się płyty paździerzowe i okładzina gumoleum. Ściany w pomieszczeniach są otynkowane i pomalowane. Okna są drewniane skrzynkowe, skrzydła drzwiowe są drewniane. W pokoju znajduje się piec kaflowy. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną. Standard wykończenia lokalu i jego stan techniczny określono jako zły - w elementach budowlanych występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Ściana w pokoju jest zagrzybiona. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany kompleksowy remont kapitalny. Zgodnie z treścią ww. operatu szacunkowego ocena stanu technicznego obiektu nie stanowi ekspertyzy technicznej. Sprzedający nie dysponuje ekspertyzami technicznymi dotyczącymi sprzedawanej nieruchomości lokalowej.
Budynek przy ul. Królewieckiej 16 w Mrągowie wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 1 lutego 1991 r. pod numerem A-1668, obecnie numer jest zmieniony na A-3086. W związku z powyższym, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr VI/13/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r. z późn. zm., w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Mrągowa i zarządzeniem Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1274/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz udzielenia 10 % bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków, od ceny nabycia nieruchomości lokalowej przysługuje 10 % bonifikata. Ponadto, budynek znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego jako nawarstwienia kulturowe starego miasta Mrągowa decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 13 maja 1992 r. pod numerem C-151. Z tytułu wpisania do rejestru zabytków obszaru obejmującego teren, na którym znajduje się budynek, nie przysługuje bonifikata. Nabywca lokalu w budynku wpisanym do rejestru zabytków zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840). Ponadto, w związku z wpisaniem do rejestru zabytków gruntu, na którym usytuowany jest budynek wszelkie prace ziemne w obrębie przedmiotowej działki wymagają poprzedzenia ich ratowniczymi badaniami archeologicznymi, na prowadzenie których należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie inwestycje należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i prowadzić je po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r. włącznie, w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, pokój nr 56 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto nr 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się :
1.przy wpłacie gotówką - dzień wpłacenia w kasie tut. Urzędu,
2.przy obrocie bezgotówkowym - dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Lokal przeznaczony do sprzedaży udostępniony będzie do oglądania dla zainteresowanych kupnem w dniu 4 kwietnia 2023 r. w godzinach 14.00-15.00.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A, w sali nr 1 o godzinie 10.00.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 08 listopada 2022 r., drugi przetarg przeprowadzono w dniu 24 stycznia 2023 r.

Cena nieruchomości lokalowej osiągnięta w przetargu, po zastosowaniu 10 % bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków, płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca jest zobowiązany zwrócić Gminie Miasto Mrągowo, przed zawarciem aktu notarialnego, kwotę niewykorzystanego funduszu remontowego zgromadzonego na lokalu. Dla sprzedawanego lokalu mieszkalnego nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej, zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 497 z późn. zm.). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości, stan techniczny instalacji, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz jakiekolwiek nieprawidłowości ich podłączenia oraz nieujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.
Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Bliższych informacji na temat procedury przetargu udziela Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 49A, nr tel. 89 741-90-21.