w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 25, 35 oraz 68 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie Nr VI/13/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r., z późn. zm., w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Mrągowa,

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość lokalową wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, położoną w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 5D/1.

§ 2. Udziela się bonifikaty w wysokości 87 % od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 5D/1, zbywanego na rzecz najemcy (dane osobowe zanonimizowane).

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie na okres 21 dni, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz BIP.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia