OGŁOSZENIE O KONKURSIE

1. Podstawa prawna:

1/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428).

2/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie  wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1449 z późn. zm.).

2. Organ prowadzący:

Gmina Miasto Mrągowo

3. Nazwa i adres placówki:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

adres: os. Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo.

4. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie  wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1449 z późn. zm.).

 5. Wymagane dokumenty:

1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie

2/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem

3/ oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko

b) datę i miejsce urodzenia

c) obywatelstwo

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

4/ poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, tj.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia

5/ poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą

6/ poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 672), lub

b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego - w przypadku cudzoziemca

7/ poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

8/ oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne

9/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.)

11/ poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela

12/ poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego

13/ oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.),  lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego

14/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

6. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

1/ Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie”,  w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mrągowie (pok. Nr 24, I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, w terminie do dnia 12 czerwca 2023 r. do godziny 12.00. Liczy się data wpływu do urzędu.

2/ Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

7. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów, terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego:

1/ Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Mrągowa.                      

2/ O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej – nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

3/ Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

Załączniki