Burmistrz Miasta Mrągowo powołał Zespołu Miejskiego (ZM) ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Przeanalizowanie społeczno – gospodarczej sytuacji Mrągowa i przygotowanie wniosków z diagnozy. Zdefiniowanie wizji miasta i celów strategicznych w aspekcie rozwoju lokalnego i instytucjonalnego. Wypracowanie ścieżki rozwoju Mrągowa, adekwatnej do zidentyfikowanych problemów i potencjału miasta. Opracowanie kompletnej propozycji projektu „Silna marka MRĄGOWO”. To główne zadania Zespołu Miejskiego, który został powołany 13 lutego 2020 roku przez Burmistrza. 

Członkowie Zespołu Miejskiego:
- Tadeusz Łapka – I zastępca Burmistrza Miasta,
- Krystian Korzycki – II Zastępca Burmistrza Miasta,
- Małgorzata Chyziak – Sekretarz Miasta,
- Aneta Romanowska – Skarbnik Miasta,
- Jolanta Rypina – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Kamil Rozberg – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji,
- Barbara Gabrychowicz-Olchowik – Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego,
- Beata Klimek – Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
- Andrzej Figura – Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- Magdalena Góralczyk – Kierownik Referatu ds. Środowiska i Gospodarki Odpadami,
- Beata Bieniek – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- Arkadiusz Mierkowski – Kierownik Startegii, Rozwoju i Promocji,
- Ewelina Krzywosz – sekretarz Zespołu Miejskiego.

W działania podejmowane przez Zespół będą włączane różne grupy interesariuszy, m.in. mieszkańcy i użytkownicy miasta, lokalni liderzy społeczni, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, grupy formalne i nieformalne czy instytucje publiczne. Ponadto pracę ZM wspierać będą eksperci Związku Miast Polskich:

Krzysztof Koman– doradca miast, koordynator DM dla miasta Mrągowa,
Grzegorz Kaczmarek – doradca miast,
Marek Goleń – doradca miast,

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 Burmistrza Mrągowa z dnia 13 lutego 2020 r.