OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/8/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza

konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

1. Przedmiot konsultacji dotyczy projektu Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

2. Forma konsultacji: formularz konsultacji zamieszczony na stronie internetowej miasta Mrągowo www.mragowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić pisemnie opinię na temat Programu Współpracy na 2020 rok.

3. Termin konsultacji: od 11 września 2019 r. do 27 września 2019 r.

4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w pokoju Nr 17, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego lub emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2020 rok”, dot. projektu Programu Współpracy.

5. Wyniki konsultacji:
Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Mrągowo zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz na tablicy ogłoszeń, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
Komórką odpowiedzialną za konsultacje jest Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 26, tel. 89 741 90 04.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów miasta Mrągowo.

Mrągowo, dnia 10.09.2019 r.

Pobierz:

Formularz konsultacji programu 2020
Projekt programu współpracy 2020