Od dnia 1 lipca 2011 dane przedsiębiorców (osób fizycznych) rejestrowane są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą obecnie prowadzi Minister Rozwoju poprzez portal: www.ceigd.gov.pl (www.firma.gov.pl).

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Należy wejść na stronę www.firma.gov.pl, przejść do Wyszukiwarki przedsiębiorców - odszukać wpis po Nazwie, nr NIP lub REGON – otworzyć wpis i wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF. Na wydruku umieszczony jest również kod kreskowy, który można odczytać telefonem komórkowym z aplikacją do czytania kodów i obejrzeć aktualny wpis. Nowe zaświadczenie można samodzielnie pobrać w każdej chwili.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Przedsiębiorca ma prawo:

  • określić późniejszy dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku, (w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń),
  • zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy (jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu),
  • wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia (28 lub 29 w lutym), z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia.

Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Przedsiębiorca jest zobowiązany:

  • złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych,
  • złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej.

Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składamy druk zgłoszeniowy VAT-R . Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

Gdy przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników, należy poinformować:

Więcej informacji na stronie www.ceidg.gov.pl


Załączone pliki: