Stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351 zł. Stypendium przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, średnich, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne jest dostępny do pobrania poniżej

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny, ma charakter jednorazowy – przyznaje się go z powodu zdarzenia losowego. Obydwa rodzaje świadczeń przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego jest dostępny do pobrania poniżej.


Załączone pliki