Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, że w dniu 08.03.2024 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Mrągowo pn. „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym”.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr LXV/1/2023 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, Burmistrz Miasta Mrągowa ogłaszając konkurs, powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Skład komisji konkursowej:

1/  dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Mrągowa

2/ dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

Ponadto w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w zakresie poszczególnych zadań publicznych, o ile tak zadecyduje Burmistrz Miasta Mrągowa.

Zgłoszenia osób (przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie) do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w biurze obsługi mieszkańców Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, pokój Nr 24, w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

W przypadku większej ilości chętnych osób, do składu komisji, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, wyboru dokona Burmistrz Miasta Mrągowa, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy komisji konkursowej.

W przypadku braku chętnych osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, bądź osoby te będą podlegały wyłączeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, komisja konkursowa zostanie powołana zgodnie z zapisami ustawy obowiązującymi na dzień powołania komisji, przy czym nie może ona wówczas składać się z mniej niż trzech osób.      

Zasady pracy komisji:

1. Przy rozpatrywaniu ofert, komisja:

1/ opiniuje możliwość realizacji zadania przez podmiot, który złożył ofertę

2/ dokonuje opinii przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania

3/ opiniuje zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie

4/ uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

5/ uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

6/ uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych podmiotowi zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę terminowości i rzetelności oraz sposób rozliczenia, otrzymanych na ten cel środków.

2. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej 3 osób.
3. Oferty są udostępniane członkom komisji przed posiedzeniem tej komisji, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi.

4. Pracami komisji kieruje przewodniczący, którego wskazuje burmistrz. W przypadku nieobecności przewodniczącego, komisji przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez burmistrza.

5. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy w szczególności:

1/ ustalenie terminów posiedzeń komisji konkursowej

2/ organizowanie prac komisji konkursowej

3/.występowanie do oferentów w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, itp. dotyczących złożonej oferty.

6. Komisja konkursowa wydaje opinię zwykłą większością głosów w jednym głosowaniu jawnym.

7. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, zawierający opinię komisji konkursowej, który jest niezwłocznie przedstawiany burmistrzowi.

8. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Mrągowa.

Mrągowo, dnia 19.03.2024 r.

Załączniki