7 Cudów Mazur – Promocja Gospodarcza

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jako Lider projektu oraz 11 gminami z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: miasto Giżycko, gmina Giżycko, Węgorzewo, Miłki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki, miasto Mrągowo, gmina Mrągowo oraz Ryn jako Partnerzy projektu.

W ramach projektu realizowane będą działania skierowane do inwestorów, importerów oraz eksporterów, działających na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, ale również inwestorów zagranicznych i krajowych, działających poza naszym regionem.

Cele projektu:

  • integracja i koordynacja jednostek kształtujących ofertę gospodarczą regionu (projekt zakłada m.in. wykonanie ekspertyzy w zakresie obsługi inwestora, utworzenie Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera, utworzenie systemu informacji gospodarczej, zacieśnienie współpracy z krajowymi i regionalnymi Instytucjami Biznesu, rozwój współpracy B2A, B2B)
  • wypracowanie oferty gospodarczej regionu (utworzenie sytemu informacji gospodarczej (z bazami danych terenów inwestycyjnych, przedsiębiorców), szkolenia osób zajmujących się obsługą inwestorów i eksporterów, tworzenie ofert inwestycyjnych)
  • promocja oferty gospodarczej regionu  (wszystkie działania w ramach projektu mają na celu promocję gospodarczą mikroregionu oraz budowanie i wzmacnianie wizerunku obszaru jako atrakcyjnego inwestycyjnie

 

Etapy projektu:

1.       Budowa tożsamości marki KWJM poprzez wzmocnienie kompetencji osób zaangażowanych we wdrożenie Strategii – cykl szkoleń dla pracowników samorządów.
2.        Mazurski System Obsługi Inwestora i Eksportera:

a.       Badanie oczekiwań inwestorów i przedsiębiorców

b.       Wykonanie niezależnej ekspertyzy w zakresie systemów obsługi inwestora, działań na rzecz wsparcia eksportu, współpracy B2A, A2A;

c.       Włączenie, na zasadzie otwartości i nieodpłatności, interesariuszy do opracowania MSOIiE (spotkania konsultacyjne)

d.       Aranżacja przestrzeni w ramach poszczególnych urzędów przeznaczonych do obsługi inwestora i eksportera

e.       Publikacja wielojęzycznej wizytówki inwestycyjnej mikroregionu

f.        Systematyczne uczestnictwo pracowników samorządowych i Stowarzyszenia w spotkaniach typy B2B, B2A oraz w wydarzeniach o charakterze gospodarczym.

3.       System Informacji Gospodarczej

a.       Włączenie interesariuszy do opracowania systemu

b.       Zakup atrakcyjnej marketingowo domeny oraz utrzymanie serwera

c.       Opracowanie architektury i struktury, publikacja online systemu informacji gospodarczej

d.       Zakup i publikację w systemie baz danych: terenów inwestycyjnych, atrakcji / produktów turystycznych, bazy /wizytówek zainteresowanych przedsiębiorców, instruktaż w zakresie obsługi zakupionych baz danych

e.       Testowanie SIG przez interesariuszy (spotkania konsultacyjne)

f.        Zakup usługi tłumaczenia treści zawartych w systemie (języki: angielski, niemiecki rosyjski).

Etap II Działania promocyjne:

1.        Business in Mazury:

a.       Organizacja cyklu spotkań: 5 spotkań/rok; łącznie 15 w okresie realizacji projektu służących promocji gospodarczej regionu

b.       Organizacja międzybranżowego, głównego wydarzenia – dwudniowej konferencji – Business in Mazury w ciągu każdego roku (1 konferencja/rok; łącznie 3 w okresie realizacji projektu)

2.       Ogólnopolska kampania reklamowa: 

I etap – kampania ogólnopolska – wizerunkowa(04-05.2018);

 II etap – kampania ogólnopolska funkcjonalno-produktowa(09-11.2018);

III etap – kampania ogólnopolska funkcjonalno-produktowa(02-05.2019);

Narzędzia:

·         Prasa, w tym np. dzienniki ogólnopolskie, tygodniki opinii, magazyny lifestylowe, prasa branżowa – 900 000 „osobokontaktów”;

·         Internet – np.: video (pre-roll ok. 30 sekund) w serwisach o tematyce news/biznes, formy displayowe na portalach biznesowych, finansowych, informacyjnych, content marketing – publikacja artykułów na portalach biznesowych –6 300 000 „osobokontaktów”;

·         TV – spot ok. 30 sekund, np. emisje przy głównym wydaniu Wiadomości o 19:30 w TVP1, stacje informacyjno-biznesowe (np. TVP Info, Polsat News, Polsat News 2, Superstacja, TVN24, TVN24 BiS) –11 500 000 kontaktów (bezpośrednich odbiorców)

·         Productplacement - niestandardowa forma komunikacji;

·         Radio – Spot ok. 30 sekund, stacje informacyjno-biznesowe

 

3.       Działania promocyjne nakierowane na inwestorów i kontrahentów zagranicznych –

a.        realizacja kampanii promocyjnej na rynkach zagranicznych, polegającej na realizacji przyjazdowych misji gospodarczych (zwłaszcza podczas wydarzeń organizowanych w ramach Business in Mazury) oraz promocji obszaru w zagranicznych mediach (prasa, internet)

b.       organizacja pięciu misji przyjazdowych rocznie (15 misji w okresie realizacji projektu) po 10 uczestników

 

4.       Działania PR w Polsce i zagranicą:

a.       Komunikacja w prasie ogólnopolskiej (earned oraz paid media)

b.       Komunikacja w TV ogólnopolskiej (paid media)

c.       Wizyty studyjne

d.       Earned oraz paid media

e.       Międzybranżowa konferencja „Bariery w krajowej i unijnej gospodarce oraz sposoby przeciwdziałania im”

f.        Współpraca z Izbami Handlowymi

5.       Media społecznościowe ( kampania na Facebooku, Tweeterze)

6.       Film i folder promocyjny

7.       Regularna publikacja i dystrybucja wydawnictw promocyjnych.

 

Projekt pn. “7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.4 Nowe Modele biznesowe i ekspansja,  Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu”.