UWAGA: Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów. Po tym terminie licencje te tracą swoją ważność.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie/dostosowanie/zmianę treści/wtórnika licencji/wydanie wypisu/wtórnika wypisu na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 • oświadczenie dotyczące spełniania wymogu dobrej reputacji wraz z oświadczeniem, iż odpowiednio zatrudnieni kierowcy oraz przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy spełniają wymagania, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym,
 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym,
 • odpis z rejestru przedsiębiorców lub z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu - również dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nim (zgoda współwłaściciela, umowa użyczenia),
 • kserokopie świadectwa legalizacji taksometru zainstalowanego w zgłaszonym do licencji pojeździe (jeżeli występuje),
 • kserokopie aktualnego orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem o dopuszczeniu pojazdu do ruchu drogowego taxi,
 • dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wypisów z tej licencji, na konto – Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A PKO BP O/Mrągowo 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617 lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie,
 • pełnomocnictwo (tylko w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika).  

 Czas realizacji:

W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja w sprawie udzielenia licencji bądź decyzja o odmowie udzielenia licencji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty:

Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:

 • od 2 do 15 lat – 200 zł,
 • powyżej 15 do 30 lat – 250 zł,
 • powyżej 30 do 50 lat – 300 zł.

Za wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji (za każdy wydany wypis): od 01.01.2020 r.:

 • za licencję ważną od 2 do 15 lat - 22 zł,
 • za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat - 27,50 zł,
 • za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat - 33 zł.

W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj.:

 • od 2 do 15 lat – 20 zł,
 • powyżej 15 do 30 lat – 25 zł,
 • powyżej 30 do 50 lat – 30 zł.

Ponadto pobierane są opłaty w niżej określonych wysokościach procentowych od powyższych opłat:

 • 10% za zmianę danych w licencji, również za wymianę licencji związaną ze zmianą organu,
 • 10% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
 • 25% za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy,
 • 11% za wydanie wypisu z licencji dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu,
 • 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd,
 • 1% za wydanie wypisu dla każdego zgłoszonego we wniosku pojazdu,
 • 5% za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji, również przy wymianie licencji związanej ze zmianą organu,
 • 1% za wydanie wtórnika wypisu z licencji.

W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć pisemne pełnomocnictwo. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone przez małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, jednostkę budżetową lub samorządową).

Opłatę za udzielenie/zmianę licencji oraz pełnomocnictwo uiszcza się w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A PKO BP O/Mrągowo 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617 przed złożeniem wniosku.

Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym organ udzielający licencji wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.

Ponadto przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zawieszając transport drogowy jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić pisemnie organ licencyjny o zawieszeniu wykonywania transportu, w zawiadomieniu należy wskazać okres na jaki zawieszono wykonywanie transportu, liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywanie przewozów oraz zwrócić do Urzędu wszystkie wypisy z licencji - w przypadku zawieszenia transportu w całości lub wypisy odpowiadające liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów - w przypadku częściowego zawieszenia przewozów.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mrągowo.

Osoby do kontaktu: Agnieszka Piliszko, Michał Kaczyński.

Miejsce załatwiania: Urząd Miejski w Mrągowie, pokój nr 25.

Telefon kontaktowy: 89-741-90-40.

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów,
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.),
 • Przepisy prawa miejscowego związane z wykonywaniem przewozu osób taksówkami,
 • Uchwała nr XLII/14/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Mrągowo.