Portal Informacji Przestrzennej Voxly.pl umożliwia między innymi:

-  udostępnienie zbioru danych dla aktów planowania przestrzennego (APP). Dane przestrzenne APP obejmują zasięg przestrzenny obowiązywania danego aktu w postaci wektorowej wraz z rysunkiem aktu w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym (georeferencją) oraz odniesieniem do treści dokumentu powiązanego,

- udostępnienie i konsultacje z mieszkańcami aktów od ogłoszenia o przystąpieniu, przez wyłożenie do publicznego wglądu, transmisję dyskusji publicznej do opublikowania obowiązującego aktu planowania,

- konsultacje społeczne poprzez e-usługi przyjmowania wniosków i uwag,

- geoankiety, na których odpowiedzi na pytania są narysowane lub wskazane lokalizacje i obiekty na mapie,

- bieżącą aktualizację danych przestrzennych.

System dedykowany dla Miasta dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: Voxly - konsultacje społeczne, dane przestrzenne i geoankiety. W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących obsługi Systemu należy kontaktować się z Referatem Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji, tel. 89 741 90 18.

Voxly pozwala Organowi, wypełnić obowiązek tworzenia, aktualizacji i publikacji zbioru danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego. Szczegóły tego procesu reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.Voxly realizuje obowiązek udostępnienia usług danych przestrzennych (usługa przeglądania WMS) dla tematu zagospodarowanie przestrzenne, zgodnie z Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej.