Na podstawie art. 5a ust. 2 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje :
 
§ 1
Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Mrągowo, określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Traci moc Uchwała Nr XLIII/7/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mrągowa.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
 
 
Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo

§ 1. Postanowienia ogólne
1.Ilekroć w tekście jest mowa o :
1/ Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo,
2/ Radzie - rozumie się przez to Radę Miejską w Mrągowie,
3/ Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Mrągowo,
4/ Mieście – rozumie się przez to Gminę Miasto Mrągowo,
5/ konsultacjach – rozumie się przez to konsultacje społeczne, przeprowadzane na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu,
6/ organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
7/ Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Mrągowie.

§ 2. Cel konsultacji
1.Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu :
1/ zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć, bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia,
2/ aktywizacji środowisk lokalnych, rozwoju samorządności i kształtowania poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie Miasta,
3/ polepszania współpracy organów Miasta z mieszkańcami oraz wzmacniania i realizowania idei leżących u podstaw tworzenia wspólnoty samorządowej.
2.Konsultacje społeczne powinny być prowadzone na możliwie najwcześniejszym etapie tworzenia projektu bądź inwestycji, w celu zebrania opinii, uwag i propozycji w określonej sprawie,
a także wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań.

§ 3. Zakres merytoryczny i zasięg konsultacji
1.Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta przeprowadza się w przypadkach określonych ustawami lub w innych sprawach ważnych dla Miasta.
2.Konsultacje z mieszkańcami Miasta mogą być prowadzone w szczególności w sprawach dotyczących :
1/ wieloletnich planów inwestycyjnych,
2/ inwestycji miejskich,
3/ organizacji komunikacji miejskiej w Mieście,
4/ projektów aktów prawa miejscowego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
5/ strategii i wszelkich programów, wynikających z realizacji zadań własnych Miasta,
6/ innych kwestii uregulowanych odrębnymi przepisami, o ile te przepisy nie określają innego trybu przeprowadzania konsultacji.

3.Konsultacje mogą mieć zasięg :
1/ ogólnomiejski, gdy podejmują sprawy ważne dla mieszkańców całego Miasta,
2/ lokalny, gdy podejmują sprawy ważne dla mieszkańców określonego terytorium, np. mieszkańców obszarów pozostających pod wpływem inwestycji lub projektu miejskiego,
3/ środowiskowy, gdy podejmują sprawy ważne dla określonych grup mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zainteresowanych.

§ 4. Inicjatywa w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych
1.Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy własnej Burmistrza lub na wniosek :
 
1/ komisji Rady Miejskiej w Mrągowie, właściwej rzeczowo w przedmiocie konsultacji,
2/ co najmniej 7 radnych Rady,
3/ co najmniej 50 mieszkańców Miasta, posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych do stałego rejestru wyborców,
4/ co najmniej 3 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta, w dziedzinach dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności statutowej.

§ 5. Procedura inicjowania i zasady przeprowadzania konsultacji społecznych
 
1.Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:
1/ przedmiot (zakres), termin i zasięg terytorialny konsultacji,
2/ formę konsultacji, określenie sposobu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,
3/ uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zostać osiągnięty,
4/ wskazanie osoby/osób, z którymi należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku oraz danych kontaktowych.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
2.W przypadku wniosków składanych przez mieszkańców do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć czytelnie przygotowaną listę osób popierających inicjatywę zawierającą m.in.:
1/ na każdej stronie nagłówek wraz z określonym zakresem konsultacji oraz stopkę zawierającą numer strony i oświadczenie osób popierających wniosek o ogłoszenie konsultacji, stanowiące zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do złożenia wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.),
2/ imiona i nazwiska,
3/ adresy zamieszkania,
4/ własnoręczne podpisy.
Wzór listy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 
3.W przypadku wniosków składanych przez organizacje pozarządowe do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć listę zawierającą:
1/ nazwę każdej organizacji oraz adres jej siedziby,
2/ imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji,
3/ podpis osoby (lub osób) uprawnionej do reprezentowania organizacji.
 
4.Wnioski niekompletne mogą zostać uzupełnione w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o brakach. Wnioski nieuzupełnione nie podlegają rozpatrywaniu.
 
5.Wniosek spełniający wymogi określone w § 5 ust. 1-3, jest rozpatrywany przez Burmistrza w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia, biorąc pod uwagę koszty proponowanej formy konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji.
 
6.Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, Burmistrz podejmuje w formie zarządzenia.
 
7.O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji, Burmistrz informuje wnioskodawcę, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty rozstrzygnięcia.
 
8.Zarządzenie, o którym mowa w ust. 6, określa :
1/ cel i przedmiot konsultacji,
2/ czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz miejsce ich przeprowadzania,
3/ zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach,
4/ formę przeprowadzania konsultacji społecznych,
5/ komórkę organizacyjną Urzędu lub jednostkę organizacyjną Miasta odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,
6/ termin i formę przekazania wnioskodawcy oraz mieszkańcom Miasta informacji o wynikach konsultacji.
9.Koszty konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Miasta.
10.Konsultacje wynikające z przepisów prawa przygotowuje i przeprowadza Burmistrz, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, o ile te przepisy nie określają innego trybu konsultacji.

§ 6. Tryb przeprowadzania konsultacji
1.Konsultacje z mieszkańcami mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form :
 
1/ otwartych spotkań z mieszkańcami, zwanych dalej „spotkaniami konsultacyjnymi”,
2/ badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie dokumentu, podlegającego konsultacjom, na stronie internetowej Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą formularza konsultacyjnego.
2.Ponadto konsultacje mogą być również prowadzone w formie:
1/ warsztatów dla mieszkańców Miasta i zainteresowanych podmiotów, umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wypracowanie wspólnych rozwiązań,
2/ zebrań z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Miasta,
3/ przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu zainteresowanym instytucjom, podmiotom, bądź organizacjom pozarządowym.
3.Możliwe jest prowadzenie konsultacji w różnych formach jednocześnie.
4.Wyboru form konsultacji dokonuje Burmistrz w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności.

§ 7. 1.Burmistrz jest zobowiązany zapewnić nadzór merytoryczny i organizacyjny nad spotkaniami konsultacyjnymi oraz bezstronny sposób ich przeprowadzania.
2.Rozwiązania wypracowane podczas spotkań konsultacyjnych powinny być wynikiem kompromisu.
3.Ze spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniu. Protokół zamieszcza się na 5 dni roboczych na stronie internetowej Miasta w celu umożliwienia zainteresowanym zgłaszania uwag do treści protokołu.
4.Spotkanie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę przybyłych mieszkańców.
5.Informacja o spotkaniu konsultacyjnym powinna być podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed terminem spotkania na stronie internetowej Miasta, Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w co najmniej 1 lokalnym środku przekazu (radio, prasa, portale internetowe, itd.).
6.Spotkanie konsultacyjne winno odbywać się w miarę potrzeb w godzinach popołudniowych.

§ 8. 1.Konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego nie mogą trwać krócej niż 14 dni kalendarzowych.
2.Informacja o konsultacjach w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna być podana do publicznej wiadomości co najmniej 1 tydzień przed terminem rozpoczęcia konsultacji na stronie internetowej Miasta, Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w co najmniej 1 lokalnym środku przekazu (radio, prasa, portale internetowe, itd.).
3.Wzór formularza konsultacyjnego każdorazowo określa Burmistrz w zarządzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 6. 
 
§ 9.
1.Realizacja konsultacji społecznych wymagających specjalistycznej wiedzy, odbywać się może z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.
2.Burmistrz w uzasadnionych przypadkach może powołać zespół opiniodawczo – konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc w ocenie zasadności składanych uwag.

§ 10. Wyniki konsultacji
1.Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
2.Burmistrz przedstawia wyniki konsultacji również na najbliższej sesji Rady.
3.Wyniki konsultacji społecznych zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem Burmistrza do danej opinii oraz uzasadnieniem tego stanowiska.
4.Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta, lecz stanowią istotną opinię przy podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawach dotyczących przedmiotu konsultacji.

§ 11. Postanowienia końcowe
1.Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.