Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych,
 3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
 5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 6. Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
 7. Innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek realizuje zadania:

 1. Zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej,
 2. Inne zadania w zakresie:
  • Dodatków mieszkaniowych,
  • świadczeń rodzinnych,
  • zaliczki alimentacyjnej,
  • funduszu alimentacyjnego,
  • ustalania uprawnień do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
  • wydawania opinii w sprawach pomocy dla kombatantów,
  • realizacja projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  • zabezpieczenia potrzeb osób w wieku poprodukcyjnym -  zadania Domu Dziennego Pobytu.

Więcej na: https://samorzad.gov.pl/web/mops-mragowo