Rok 2020 jest drugim pełnym rokiem, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym włodarze samorządów, czyli wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci, zobowiązani są do przedstawiania Radnym raportów o stanie gmin. Raporty obejmują podsumowanie działalności włodarzy w danym roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady. Radni, podczas sesji, rozpatrują raport i podejmują uchwały w sprawie udzielenia absolutorium włodarzowi. W Mrągowie taka sesja odbędzie się 24 czerwca 2021 r.

Nad przedstawionym przez Burmistrza Raportem o stanie Miasta Mrągowo w 2020 roku przeprowadzona będzie debata, w której będą uczestniczyć radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos również mieszkańcy Mrągowa.
Mieszkaniec Mrągowa, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, musi złożyć do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte czytelnymi podpisami co najmniej 50 mieszkańców Mrągowa. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej na dzień przed sesją (tj. do 23 czerwca br.).

Pobierz zgłoszenie zamiaru udziału w debacie nad raportem o stanie Mrągowo w 2020 r.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Miasta Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu o stanie Miasta Mrągowo w 2020 roku. Kliknij w zdjęcie

Raport Mragowo 2020