Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci co roku muszą przedstawiać Radzie raporty o stanie swoich gmin. Raport miasta Mrągowa jest już gotowy i każdy może się z nim zapoznać. Znajduje się w nim m.in. podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii czy uchwał rady.

Coroczny raport o stanie Mrągowa to efekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym  wprowadzonych w 2018 r. Do tej pory przygotowano raporty za lata: 2018, 2019 i 2020.

Obecny raport (za 2021 rok) jest dostępny w przystępnej dla mieszkańców formie, na stronie internetowej: Raport o stanie Miasta Mrągowo

Raport można pobrać również w formie PDF <<KLIKNIJ>>

30 czerwca 2022 roku Rada Miejska w Mrągowie rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana będzie również uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie Mrągowa przeprowadzona będzie debata.

W debacie nad raportem o stanie miasta oprócz radnych mogą brać również udział mieszkańcy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079).
Mieszkaniec Mrągowa, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, musi złożyć do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte czytelnymi podpisami co najmniej 50 mieszkańców Mrągowa. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej na dzień przed sesją (tj. do 29 czerwca 2022 roku).

Pobierz zgłoszenie zamiaru udziału w debacie nad raportem o stanie Mrągowo w 2021 r.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.