Mrągowski Klub Seniora mieści się przy ulicy Sienkiewicza 16 w Mrągowie, a otwarto go 9 maja 2019 roku. Placówka powstała w ramach programu „Senior+”.
Kontakt do operatora; 601652695

Zobacz film i zdjęcia z otwarcia Klubu


REGULAMIN
Klubu Seniora w Mrągowie

§ 1 MISJA

Misją Klubu Seniora w Mrągowie jest integracja i aktywizacja seniorów Miasta Mrągowo,wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2019 r., poz. 506), zwanych dalej seniorami.

§ 2 CELE

Wspieranie aktywności społecznej seniorów, niedysponujących lokalem na prowadzenie swojej działalności statutowej, partnerstwa i wzajemnej współpracy.

Klub Seniora realizuje następujące cele:

1.       Motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału  w życiu  społecznym.

2.       Zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów - członków Klubu, integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk.

3.       Wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

4.       Propagowanie kultury i sztuki.                                                                                                                                                   

5.       Upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia

6.       Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów.

7.       Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

8.       Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia .                                                

9.       Promocja Miasta

§ 3 LOKALIZACJA I ZASOBY KLUBU SENIORA W MRĄGOWIE

1.    Pomieszczenia Klubu Seniora zlokalizowane są w budynku przy ul. Sienkiewicza 16  w Mrągowie.

2.    Łączna powierzchnia przestrzeni Klubu Seniora wynosi 249,57 m2 (budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych).

3.    Użytkownicy mogą korzystać z pomieszczeń Klubu Seniora, w dni powszednie, w godzinach od 10.00 do 18.00,z możliwością zmiany tych godzin na podstawie analizy wniosków, o czym decydować będzie Operator.

4.    Zestawienie pomieszczeń Klubu Seniora: sala pobytu dziennego, sala konferencyjna, sala komputerowa, sala rekreacji-ruchowej, pokój gier, pokój rękodzieła, pokój administratora, kuchnia, toaleta męska, damska i dla osób niepełnosprawnych

§4 SPOSÓB ZARZĄDZANIA KLUBEM SENIORA

1.    Klub seniora jest zarządzane przez Gminę Miasto Mrągowo, która w drodze postępowania wyłania Operatora.

2.    W okresie do końca 31 grudnia 2022 roku funkcję Operatora pełni CSK Animator (zwana dalej Operatorem). Do zadań Operatora należy m.in.:

a)    przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o użyczenie sal, pomieszczeń, sprzętu lub adresu;

b)    opracowanie systemu rezerwacji sal;

c)    bieżąca współpraca z użytkownikami Klubu Seniora (nadzór nad systemem rezerwacji pomieszczeń, kontrola korzystania z zasobów Klubu, przyjmowanie korespondencji użytkowników);

d)    promocja działalności Klubu Seniora, poszukiwanie użytkowników;

e)    prowadzenie działalności edukacyjnej (m. in. szkolenia, poradnictwo, konsultacje, kontakty, know how dot. logistyki, współpracy lokalnej, zagadnień branżowych);

f)     wspieranie w sieciowaniu i budowaniu partnerstwa;

3.    Biuro Klubu Seniora mieści się w budynku Klubu seniora, otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00. Godziny pracy mogą ulec zmianom i być dostosowane do harmonogramu rezerwacji.

4.    Operator zastrzega sobie prawo do korzystania z zasobów Klubu Seniora na potrzeby realizowanych przez siebie zadań (projektów, warsztatów, szkoleń).

5.    Organizacje pozarządowe lub reprezentanci grup inicjatywnych składają do Operatora wnioski o podjęcie współpracy z Klubem Seniora (załącznik nr 1).

6.    Weryfikacji wniosków, o których mowa w § 4 ust. 5 oraz określenia grup uprawnionych Użytkowników Klubu Seniora dokonuje Operator.

7.    Użytkownicy uzyskują prawo do korzystania z zasobów Klubu Seniora po podpisaniu porozumienia o współpracy (załącznik nr 2) z Operatorem.

§ 5 OSOBY UPRAWNIONE

1.    Oferta Klubu Seniora skierowana jest do Seniorów Gminy Miasta Mrągowo, skupionych w organizacjach lub grupach  .

2.    Odbiorcy pośredni to osoby, do których nie odnoszą się bezpośrednio cele działania Klubu seniora:

a)      odbiorcy działań organizacji pozarządowych korzystających z Klubu Seniora - mieszkańcy Mrągowa;

b)     przedstawiciele samorządu, administracji;

c)      przedstawiciele biznesu;

d)     przedstawiciele nauki;

e)     przedstawiciele wolontariatu.

§ 6 ZASADY UŻYCZANIA SAL, POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU

1.    Zasoby Klubu Seniora użyczane są nieodpłatnie na okres krótkoterminowy bądź długoterminowy.

2.    Korzystający na zasadach partycypacji i wolontariatu, w zamian za możliwość nieodpłatnego korzystania z zasobów Klubu Seniora, mogą wspierać funkcjonowanie Klubu Seniora. Warunki współpracy w tym zakresie powinny zostać ujęte w porozumieniu współpracy (załącznik nr 2).

3.    Organizacje pozarządowe lub reprezentanci grup inicjatywnych składają do Operatora wnioski o podjęcie współpracy z Klubem Seniora (załącznik nr 1) w zakresie użyczania sal, pomieszczeń, sprzętu i adresu.

4.    Weryfikacji wniosków, o których mowa w § 6 ust.3 dokonuje Operator.

5.    Użytkownicy uzyskują prawo do korzystania z zasobów Klubu Seniora po podpisaniu porozumienia o współpracy (załącznik nr 2) z Operatorem.

6.    Operator powiadamia o decyzji w ciągu 7 dni roboczych w formie pisemnej; mailem lub drogą tradycyjną.

7.    Użytkownicy użyczonych sal i pomieszczeń:

a)    Ponoszą pełną odpowiedzialność za przebieg działań realizowanychw użyczonym pomieszczeniu ponosi. Użytkownik ma obowiązek pozostawić lokal w takim stanie, w jakim został mu udostępniony.

b)    Dostęp do zarezerwowanych pomieszczeń odbywa się bezpośrednio w obiekcie Klubu Seniora u Operatora. Po podpisaniu porozumienia, na czas jego trwania. Klucz do pomieszczeń pobiera się u Operatora. Za zgubienie klucza Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność oraz jest obciążony opłatą w wysokości 50 zł.

c)    Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania ustalonych godzin spotkania (zarezerwowany czas obejmuje okres przygotowania pomieszczenia oraz posprzątania po odbytym spotkaniu).

d)    Użytkownicy mają możliwość korzystania z pomieszczenia socjalnego. Produkty żywnościowe oraz napoje dostarczają we własnym zakresie.

e)    Przekazanie i odbiór pomieszczeń dokonuje Operator (przed przekazaniem pomieszczenia może zostać sporządzona dokumentacja fotograficzna wraz z protokołem).

8.    Użytkownicy użyczonego sprzętu:

a)    Ponoszą pełną odpowiedzialność za użyczony sprzęt.

b)    Użyczony sprzęt może być używany tylko do celów związanych z działalnością Użytkownika. Korzystanie ze sprzętu Klubu Seniora w celach prywatnych jest niedozwolone.

c)    Nie mogą wykorzystywać użyczonego sprzętu poza siedzibą Klubu Seniora.

d)    Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia sprzętu w stanie niepogorszonym i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego eksploatacji. Przejęcie materialnej odpowiedzialności za powierzony sprzęt dokumentowane jest drukiem zapotrzebowania na korzystanie z zasobów.

e)    W wypadku wystąpienia uszkodzenia/usterki, Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z naprawą lub wymianą zepsutego sprzętu.

f)     Przekazanie i odbiór pomieszczeń dokonuje Operator (przed przekazaniem pomieszczenia może zostać sporządzona dokumentacja fotograficzna wraz z protokołem).

9.    Wykorzystywanie pomieszczeń i sprzętu do innych celów niż zostały wskazane we wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 3 jest niedozwolone.

10.  Nieprawidłowe korzystanie z zasobów Klubu Seniora (w szczególności Internetu) powoduje ograniczenie zakresu współpracy z Użytkownikiem, może również stanowić podstawę do rozwiązania porozumienia.

11.  W uzasadnionych przypadkach, Użytkownik może zostać pozbawiony prawa do ubiegania się o powtórne podjęcie współpracy z Klubem Seniora przez okres do 12 miesięcy.

12.  W sobotę, niedziele i święta Klub seniora nie prowadzi działalności.W wyjątkowych sytuacjach, gdy organizowane są przedsięwzięcia, które nie mogą  się odbyć w inny dzień niż weekendowy (tj. konferencje, projekty, koncerty, szkolenia), na pisemny, uzasadniony wniosek Użytkownika, Operator może podjąć decyzję o udostępnieniu.

13.  Użytkownik, który ma zarezerwowany termin weekendowy i nie pojawia się na spotkaniu, bez wcześniejszego odwołania (min. 48 godz.), traci możliwość rezerwowania terminów na okres 6 miesięcy.

14.  Z zasobów Klubu seniora nie mogą korzystać organizacje pozarządowe, które:

a)    podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania wsparcia, w tym wykluczeniu,
o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

b)    zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych zobowiązań publiczno-prawnych;

c)    posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Mrągowa.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Użytkownicy Klubu Seniora mają obowiązek prowadzić działania promocyjno-informacje dot. otrzymanego wsparcia z Gminy Miasta Mrągowo.

2.    Użytkownicy Klubu Seniora, z którymi Operator zawarł porozumienie współpracy zobowiązani są do składania kwartalnych sprawozdań (załącznik nr 3).

3.    Osoby korzystające z Klubu seniora są zobowiązane do:

a)    przestrzegania przepisów właściwych dla pomieszczeń użyteczności publicznej, w szczególności ogólnej instrukcji BHP i PPOŻ;

b)    każdorazowego podporządkowania się zaleceniom Operatora;

c)    przestrzegania zasad współżycia społecznego;

d)    prowadzenia działalności w sposób niezakłócający spotkań innych Użytkowników oraz Operatora (np. hałas, poruszanie się po lokalu w częściach nieudostępnionych Użytkownikowi itp.);

e)    prowadzenia działalności w sposób niezakłócający spotkań innych Użytkowników oraz Operatora (np. hałas, poruszanie się po lokalu w częściach nieudostępnionych Użytkownikowi itp.);

f)     pozostawienia udostępnionych pomieszczeń po zakończeniu spotkania w takim samym stanie jaki zastał w chwili rozpoczęcia spotkania, pod rygorem poniesienia kosztów przywrócenia pomieszczenia do stanu pierwotnego.

4.    Na terenie Klubu Seniora obowiązuje zakaz palenia (uwzględniający wszystkie wyroby tytoniowe, a także papierosy elektroniczne), spożywania napojów alkoholowych i zażywania substancji psychoaktywnych; zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym i będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków psychoaktywnych. W wypadku uzasadnionego podejrzenia przez Operatora powyższej sytuacji może on wezwać przedstawiciela Użytkownika do przestrzegania zapisów regulaminu, poprosić o opuszczenie pomieszczeń Klubu Seniora oraz wezwać Policję lub Straż Miejską

5.    Klub Senioramoże być monitorowany. Monitorowane pomieszczenia zostaną oznaczone informacją o monitoringu.

6.    W konsekwencji niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu, Operator może:

a)    ograniczyć zakres współpracy z Użytkownikiem (m.in. odmowa świadczenia usługi, co do której wystąpiły uchybienia) lub czasowo zawiesić współpracę,

b)    rozwiązać porozumienie o współpracy w trybie natychmiastowym.

7.    Zasoby Klubu Senioranie  nie będą udostępniane na:

a)    realizację projektów zawierających treści uznane za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: polityczne, komunistyczne, rasistowskie lub nazistowskie, propagujące pornografię, narkomanię, obrażające uczucia religijne, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do ksenofobii lub szerzenia nienawiści;

b)    prowadzenie działalności gospodarczej.

8.       Rozstrzygnięć w kwestiach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie dokonuje operator w porozumieniu z Gminą Miasto Mrągowo.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Klubu Seniora - WNIOSEK O PODJĘCIE WSPÓŁPRACY Z KLUBEM SENIORA
ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu  Klubu Seniora
ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu Klubu Seniora - SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZE WSPÓŁPRACY Z MRĄGOWSKIM KLUBEM SENIORA

REGULAMIN