Właściciele pokoi gościnnych, apartamentów, kwater prywatnych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych itp. położonych na terenie Mrągowa (będący przedsiębiorcami) są zobowiązani do zgłoszenia swojego obiektu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (tzw. nieskategoryzowanych) prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mrągowo.

Zgłoszenie do ewidencji obiektów noclegowych

Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku Burmistrza Mrągowa – art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2211).

Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie mają obowiązek zgłosić, w formie pisemnej na formularzu wniosku, obiekt do ewidencji zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2211).

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2211).

fot. Paweł Krasowski

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Miasto Mrągowo. Wniosek należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo.

Kwaterodawcy świadczący usługi hotelarskie zgłaszają do ewidencji wszelkie zmiany [art.39 ust.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2211)]. m.in. informacje o:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową.
  • zmianie liczby miejsc noclegowych
  • o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich

Formularz zmiany wpisu

Wymagane opłaty:

Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie jest bezpłatny. Jednak, aby otrzymać zaświadczenie o wpisie do ww. ewidencji należy do wniosku dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej. Opłata skarbowa wynosi 17 zł (Opłata skarbowa zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).

Opłatę skarbową można wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, PKO BP O/Mrągowo Nr rachunku: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, Międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617.

fot. Paweł Krasowski

Po uzyskaniu zaświadczenia o wpisaniu obiektu noclegowego do w/w ewidencji zostanie on wprowadzony do bazy danych Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz na stronę www.it.mragowo.pl.

OPŁATA MIEJSCOWA

Przed rozpoczęciem przyjmowania gości należy w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie odebrać kwitariusz przychodowy K-103 (druk ścisłego zarachowania) do zbierania opłaty miejscowej (Więcej informacji o kwitariuszu pod numerem tel. 89 741 90 36). To lokalna opłata pobierana od osób fizycznych przebywających w Mrągowie dłużej niż dobę, w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. W 2021 roku wynosi ona 2,41 zł dziennie, za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasent (podmiot świadczący usługi hotelarskie) przekazuje na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub wpłaca bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, do dnia 10-tego następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty pobranej opłaty. Więcej informacji.Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna