Przedsiębiorcy wynajmujący turystom pokoje gościnne, apartamenty, kwatery prywatne, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, gościńce  (tzw. obiekty nieskategoryzowane) położone na terenie Mrągowa są zobowiązane do zgłoszenia obiektu do Ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mrągowo.

Zgłoszenie do ewidencji obiektów noclegowych

Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku Burmistrza Mrągowa – art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1944).

Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie mają obowiązek zgłosić, w formie pisemnej na formularzu wniosku, obiekt do ewidencji zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1944).

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1944).

fot. Paweł Krasowski

Wniosek o wpis obiektu można złożyć  w Biurze Obsługi Mieszkańca (I piętro, pok.24)Urzędu Miejskiego w Mrągowie, wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej epuap.gov.pl: ummragowo/SkrytkaESP 

Kwaterodawcy świadczący usługi hotelarskie zgłaszają do ewidencji wszelkie zmiany [art.39 ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1944); § 17 ust. 1 pkt 1 - 6  rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166)].  informacje o:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;
  • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii - w przypadku ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
  • zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego;
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;
  • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
  • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

DO POBRANIA:

Wymagane opłaty:

Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie jest bezpłatny. Jednak, aby otrzymać zaświadczenie o wpisie do ww. ewidencji należy do wniosku dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej. Opłata skarbowa wynosi 17 zł (Opłata skarbowa zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023.2111).

Opłaty związane z zaszeregowaniem pola biwakowego wynoszą: 100,00 zł za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe i 10,00 zł (opłata skarbowa) za wydanie decyzji administracyjnej.

Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (pokój nr 56) w godzinach 8:00-14:00 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, PKO BP O/Mrągowo nr rachunku: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617.

 

fot. Paweł Krasowski

Po wpisie obiektu do ewidencji  zostanie on wprowadzony do bazy turystycznej na stronie www.it.mragowo.pl.

OPŁATA MIEJSCOWA

Przed rozpoczęciem przyjmowania gości należy w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie odebrać kwitariusz przychodowy K-103 (druk ścisłego zarachowania) do zbierania opłaty miejscowej (Więcej informacji o kwitariuszu pod numerem tel. 89 741 90 36). To lokalna opłata pobierana od osób fizycznych przebywających w Mrągowie dłużej niż dobę, w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. W 2024 roku wynosi ona 3,22 zł dziennie, za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasent (podmiot świadczący usługi hotelarskie) przekazuje na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub wpłaca bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, do dnia 10-tego następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty pobranej opłaty. Więcej informacji.