Zadaniem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Mrągowo, jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Mieście Mrągowo, określonych w art. 41 ust. 1 ustawy oraz podejmowania czynności, zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Do zadań komisji należy w szczególności:

 1. W zakresie polityki wobec alkoholu:
  • tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, które motywują powstrzymanie się od spożywania napojów alkoholowych,
  • działalność wychowawcza i informacyjna,
  • ograniczenie dostępności alkoholu,
  • zapobieganie i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu,
  • zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania napojów alkoholowych i ich usuwanie.
 2. Inicjowanie przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
 3. Współdziałanie i popieranie działalności organów samorządowych i organizacji społecznych w zakresie krzewienia trzeźwości i abstynencji oraz udzielania im pomocy.
 4. Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
 5. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i rozmów o sprawach osób nadużywających alkohol oraz udzielanie pomocy rodzinom tych osób.
 6. Kierowanie na badania do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wskazania rodzaju zakładu leczniczego osób, które w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych powodują rozkład pożycia rodzinnego, demoralizują małoletnich, systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny.
 7. Kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
 8. Udzielenie pomocy kuratorom sądowym wykonującym nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu na podstawie orzeczenia sądowego.
 9. Prowadzenie współpracy przy konstruowaniu projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 10. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia, w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających  powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 11. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

Wniosek z prośba o skierowanie na leczenie odwykowe jest do pobrania poniżej


Załączone pliki