Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

I. Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
II. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, odbywa się w terminach, ustalonych Zarządzeniem Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 9 stycznia 2018 r. i obejmuje placówki:

1/ Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie

2/ Szkołę Podstawową Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie.

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy w postępowaniu  rekrutacyjnym*

Terminy w postępowaniu uzupełniającym*                               

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 lutego

do 30 marca

od 21 maja

do 21 czerwca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

od 3 kwietnia

do 20 kwietnia

 

 

od 25 czerwca

do 26 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 

23 kwietnia

 

27 czerwca

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki, w postaci pisemnego oświadczenia

od 24 kwietnia

do 26 kwietnia

od 28 czerwca

do 2 lipca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 maja

3 lipca

* w dniach i godzinach otwarcia powyższych placówek

III. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryterium ustawowego jakim jest obwód szkoły, w którym kandydat zamieszkuje (art. 130 ust. 5 ustawy) i tzw. kryteriów samorządowych (art. 133 ust. 2 i 3 ustawy).Kryteria samorządowe zostały określone Uchwałą Nr XXX/4/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 marca 2017 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszej informacji.

IV. Szczegółowe regulaminy rekrutacji, obowiązujące w poszczególnych placówkach samorządowych oraz dokumenty, które należy przedłożyć, dostępne będą we wszystkich placówkach oraz na ich stronach internetowych.

 

Burmistrz Miasta Mrągowo

Otolia Siemieniec