KOMUNIKAT

dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 07 sierpnia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Mrągowskiego Stowarzyszenia Młodzieży na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia z zakresu profilaktyki  problemów alkoholowych pn. „Granty na zadania w zakresie działań na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację imprezy sportowej z działaniami profilaktycznymi - Organizacja Mistrzostw Polski Cross Country”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817) każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:
- Biuletynie Informacji Publicznej
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie

 może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem: „Uwagi do projektu pn. Organizacja Mistrzostw Polski Cross Country”.

Informacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pok. 26, tel. 89 741 90 04.

Data zamieszczenia: 07.08.2017 r.


Załączone pliki