Uprzejmie informuję Mieszkańców miasta Mrągowo, że wraz z początkiem 2018 roku rusza ósma edycja działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych.

Konkurs, którego celem jest unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w ramach niego przewidziane jest dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i utylizacji azbestu, jednak wartość dofinansowania nie może przekroczyć 300 zł za 1 tonę usuniętych wyrobów azbestowych .

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, osoby fizyczne, rolnicy,  kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, a także spółki prawa cywilnego i handlowego.  Z tym, że w przypadku spółek dofinansowanie nie może przekroczyć 200 000,00 zł na jednego Beneficjenta w danym roku kalendarzowym.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo w terminie do 10.03.2018 roku.

Wniosek wraz z załącznikami dostępne są w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami  Urzędu Miejskiego  w Mrągowie  pok. 52, II piętro oraz na stronie internetowej Urzędu.
Dodatkowe informacje na temat składania wniosku można uzyskać pod numerem telefonu 89 741 90 29.

Załączniki:
1.wniosek
2. dokument potwierdzający prawo do terenu ( akt notarialny, wypis z księgi wieczystej)
3.informacja o wyrobach azbestowych
4.ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych
5.oświadczenie
6.mapa terenu z zaznaczonym obiektem na którym znajduje się azbest,