Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.)została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Granty na zadania  w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Motocrossowe Mistrzostwa Strefy Północnej”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 03.04.2018 r. do 30.06.2018 r. przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży,Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 3.000 zł.