KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Mrągowo, informuje, że Gmina Miasto Mrągowo rozpoczęła rekrutację uzupełniającą w ramach trwałości  projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III”.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców miasta Mrągowo, poprzez zapewnienie zestawów komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu dla 50 gospodarstw domowych, przede wszystkim zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności.

Aktualnie Gmina Miasto Mrągowo dysponuje jednym wolnym miejscem w projekcie.

Osoby, zainteresowane wzięciem udziału w projekcie muszą być mieszkańcami miasta Mrągowo, jak również muszą prowadzić gospodarstwo domowe na terenie miasta Mrągowo.

 Gospodarstwa domowe, o których mowa wyżej, muszą spełniać łącznie następujące kryteria dostępu:

- nie posiadać dostępu do Internetu,

- nie posiadać sprzętu komputerowego.

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

- Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, które mają najniższy dochód netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym, nie wyższy niż:

a) 634 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,

b) 528 zł - dla osoby w rodzinie.

- Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, które mają najniższy dochód netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym, nie wyższy niż:

a) 674 zł – dla rodziny albo osoby uczącej się,

b) 764 zł - w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

- Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,  uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, które mają najniższy dochód netto na jedną osobę w rodzinie, nie wyższy niż 528 zł.

- Dzieci i młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym” publikowany przez Prezesa GUS w biuletynie statystycznym. Ostatni publikowany za 2017 rok wyniósł 1598 zł.

Kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli w roku szkolnym 2017/2018 – uczeń:
a) w klasach 1-3 szkoły podstawowej uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniające się zachowanie;

b) w klasach 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej uczeń uzyskał świadectwo z wyróżnieniem;

c) uczeń powyżej szkoły średniej do 25 roku życia – średnia ocen minimum 5,0.

d) był laureatem konkursów i olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim.

 - Osoby z grupy 50+, których przeciętny dochód na osobę w rodzinie (wg definicji z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłoszonych komunikatem w monitorze polskim przez Prezesa ZUS, tj. kwoty 1029,80 zł

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

- rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie miasta Mrągowa.

 

Udział wszystkich gospodarstw domowych w projekcie jest bezpłatny.

 

Gospodarstwo domowe wybrane do udziału w projekcie otrzyma w bezpłatne używanie sprzęt komputerowy(używany, zakupiony 2014 roku).

 

Ponadto gospodarstwu wybranemu do projektu zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu oraz opieka serwisowa przekazanego sprzętu komputerowego. Termin zakończenia utrzymywania trwałości projektu– 31 października 2020 r.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w trwałości projekcie pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III", dostępny na stronie internetowej projektu www.mragowo.einclusion3.eu
 

 

Osoby chętne do udziału w projekcie muszą wypełnić i przedłożyć ankietę zgłoszeniową.

Ankiety dostępne są w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, I piętro, pok. 27, jak również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Informacji udziela Pani Emilia Płocharczyk – koordynator projektu, pod nr tel. 89 741 9013.

ANKIETĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MRĄGOWIE, POK. 27, I PIĘTRO DO DNIA 11 STYCZNIA 2019 R.

 

Regulamin rekrutacji

Ankieta zgłoszeniowa