Burmistrz Miasta Mrągowa

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na najem lokalu użytkowego położonego w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 1, obręb nr 6, działka nr 323/2, nr księgi wieczystej: OL1M/00034936/8, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej nieuciążliwej dla otoczenia.

 

Lokal użytkowy o powierzchni 68,25 m2, usytuowany jest na parterze budynku, składa się  z 4 pomieszczeń. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej i zimnej wody, instalacja kanalizacyjna.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot najmu położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 3 lat.

 

Wywoławcza stawka czynszu najmu netto za 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 9,30 zł.

Najemca lokalu użytkowego będzie opłacał czynsz najmu, według wylicytowanej stawki miesięcznej za  1 m² powierzchni użytkowej lokalu, powiększony o 23% VAT.

Stawka czynszu podlega podwyższeniu co roku, w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia Wynajmującego, w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego zmianę czynszu w stosunku do trzech pierwszych kwartałów roku ubiegłego, obwieszczonego przez Prezesa GUS i obowiązuje od dnia 01 stycznia każdego roku.

Poza czynszem najmu najemca uiszcza podatek od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną i wodę na podstawie wskazań podliczników lub w formie ryczałtu uzgodnionego przez strony. Najemca we własnym zakresie podpisuje umowę na odbiór nieczystości stałych.

Przed podpisaniem umowy najmu Najemca lokalu użytkowego zobowiązany jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Wysokość kaucji wynosi 3-krotną wysokość miesięcznego czynszu najmu.

Czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 10-tego dnia każdego miesiąca.  

Wydatki poniesione przez najemcę na potrzeby przystosowania lokalu do wymogów prowadzonej działalności nie podlegają rozliczeniu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 904,18 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset cztery złote 18/100 zł) w kasie Urzędu Miejskiego, bądź na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie, PKO BP S.A. w Mrągowie, nr konta: 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235.

Wadium należy wnieść w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Za dokonanie wniesienia wadium  uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu. W przypadku gdy uczestnik przetargu,  który przetarg wygrał  uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, wniesione  przez niego wadium ulega przepadkowi.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2019 r., w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, w pokoju nr 19, o godz. 10.00.

Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, (II piętro, pok. 50)  tel. 89 741 90 25.