ZARZĄDZENIE NR 53/2019
Burmistrza Miasta Mrągowo
z dnia 18 czerwca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie.

Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Mrągowo.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pobierz:

Ogłoszenie o konkursie

Kluzula informacyjna