O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2020 roku poz. 65 z późn.zm./, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 417/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Torowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 jako działka nr 218/4 o powierzchni 1411 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00038010/9, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części udziału w działce nr 218/1 o powierzchni 605 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00004229/0.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75.000 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) + 23% podatku VAT.

W cenie wywoławczej wartość 1/3 części w działce nr 218/1 stanowi 6,67% ceny wywoławczej tj. 5.000 złotych.
Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 11.250 złotych (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
Teren w pobliżu nieruchomości uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną i gazową.
Przez działkę nr 218/1, stanowiącą drogę dojazdową oraz przez działkę nr 218/4, przebiegają sieci uzbrojenia technicznego: sieci elektroenergetyczne napowietrzne wraz ze słupami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami, wodociąg, sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna podziemna oraz gazociąg.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mrągowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 2.14.MU czyli tereny mieszkaniowo-usługowe oraz symbolem 2.006.KDW czyli droga wewnętrzna.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2020 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział Centrum w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235.
Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 czerwca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali nr 1, o godzinie 10-tej.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./.
Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2020 roku poz. 65 z późn.zm./.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49), telefon /89/ 741-90-23.