O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. - Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 748/2004 z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo.

Burmistrz Miasta Mrągowa

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie na okres trzech dni tj. od dnia 31 października 2020 roku do 02 listopada 2020 roku, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo, położonych przy:
1. ulicy Młodkowskiego przy starej części cmentarza (obręb nr 1, część działki nr 142/1), z przeznaczeniem pod 2 okolicznościowe stoiska handlowe o powierzchni 6m2 każde,
2. ulicy Młodkowskiego przy nowej części cmentarza (obręb Polska Wieś, część działki nr 131/25), z przeznaczeniem pod 5 okolicznościowych stoisk handlowych, o powierzchni 6m2 każde,
Kolejność stanowisk handlowych uwidoczniona została na zdjęciach stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiotem licytacji będzie dobowa stawka czynszu dzierżawnego za całe stoisko powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.

Stawka wywoławcza na dobowy czynsz dzierżawny wynosi:
180,00 zł + podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg na stoiska handlowe położone przy ulicy Młodkowskiego przy starej części cmentarza odbędzie się dnia 15 października 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, w pok. Nr 1, o godzinie 9:00.

Przetarg na stoiska handlowe położone przy ulicy Młodkowskiego przy nowej części cmentarza odbędzie się dnia 15 października 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, w pok. Nr 1, o godzinie 9:30.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 108,00 zł (słownie: sto osiem złotych 00/100 ).
Wadium z oznaczonym numerem stoiska oraz położeniem należy wnieść w terminie do 09 października 2020 roku (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 56), bądź na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w Banku PKO BP S.A. w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Uczestnik, który chciałby przystąpić do przetargu na więcej niż jedno stoisko, zobowiązany jest do wniesienia wadium na każde stanowisko oddzielnie z wyraźnym oznaczeniem na dowodzie wpłaty, położenia oraz numeru stoiska handlowego którego wniesienie wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 21 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Burmistrz Miasta Mrągowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na wydzierżawienie nieruchomości.
Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości, płatny w terminie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Zarządzenie Nr 748/2004 z dnia 23 listopada 2004 roku z późniejszymi zmianami w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mrągowo.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej (przed otwarciem przetargu):
» dokumentu potwierdzającego tożsamość,
» pisemnego oświadczenia, że znane mu są warunki przetargu i zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Bliższych informacji na temat przetargu i projektu umowy dzierżawy udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 49), tel. 89 741 90 23.

Do publicznej wiadomości podano:
od dnia 14 września 2020 roku
do dnia 15 października 2020 roku

UMOWA DZIERŻAWY (PROJEKT)

cmentarz nowa część


 cmentarz stara część