ZARZĄDZENIE Nr 394/2020
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 25 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie Nr VI/13/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Mrągowa,

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA zarządza, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość lokalową wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, położoną w Mrągowie na Osiedlu Parkowym 8/10.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie na okres 21 dni, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz BIP.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 394/2020 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 12 marca 2020 r.

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna