Burmistrz Miasta Mrągowa

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie na okres trzech lat, nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,25 ara, stanowiącej własność Gminy Miasto Mrągowo, położonej przy ulicy Żeromskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 5, jako część działki nr 146, z przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego.

Nieruchomość będąca przedmiotem postępowania przetargowego utwardzona jest kostką typu „polbruk”, a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren zieleni urządzonej (A56ZP).
Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.

Stawka wywoławcza na miesięczny czynsz dzierżawny wynosi:
200,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %.

Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego wzrasta corocznie, począwszy od 01.01.2022 roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego zmianę wysokości stawki czynszu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Przetarg odbędzie się dnia 13 maja 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, w pok. Nr 1, o godzinie 10.00.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 07 maja 2021 roku (włącznie) na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w Banku PKO BP S.A. w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 21 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Burmistrz Miasta Mrągowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości, płatny w terminie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej (przed otwarciem przetargu):
» dokumentu potwierdzającego tożsamość,
» pisemnego oświadczenia, że znane mu są warunki przetargu i zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Bliższych informacji na temat przetargu i projektu umowy dzierżawy udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, tel. 89 741 90 23.

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna