Na podstawie art. 15zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), zgodnie z art. 20 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 16 pkt 1 Statutu Miasta Mrągowa

ZWOŁUJĘ

XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 7 maja 2021 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie.
Zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwia, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zwołanie obrad organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania), dlatego też sesja, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się w trybie korespondencyjnym, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Ogłoszenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ulicy Młynowej,
2) zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, położonego w Mrągowie przy ulicy Olsztyńskiej,
3) zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ulicy Wiejskiej,
4) zmiany Uchwały Nr XXI/8/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ulicy Przemysłowej,
5) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Mrągowo na rok 2021,
6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mrągowa,
8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mrągowo położonego na południe od ul. Słonecznej, pomiędzy ul. Wojska Polskiego i terenem linii kolejowej,
9) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Słonecznej w Mrągowie,
10) rozszerzenia cmentarza komunalnego położonego na działce nr ew. 131/25 obrębu 0018 Polska Wieś,
11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2021-2027
12) zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021,
13) wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,
14) zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/4/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
15) rozpatrzenia petycji.

4. Informacja z zakresu działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku oraz w I kwartale 2021 roku.
5. Informacja z zakresu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.
6. Informacja dotycząca utrzymania i stanu jakości dróg i chodników.
7. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok oraz informacja za I kwartał 2021 roku.
8. Informacja dotycząca przygotowania miasta do sezonu turystycznego.
9. Informacja na temat przygotowania miasta do imprez i festiwali (Dni Mrągowa, Piknik Country, Mazurska Noc Kabaretowa, Festiwal Kultury Kresowej i inne imprezy masowe).
10. Informacja Burmistrza Miasta Mrągowa o pracach pomiędzy sesjami.
11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Mrągowa z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Nikonor


Sesję można oglądać on-line. Wystarczy kliknąć TU

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna