ZARZĄDZENIE Nr 806/2021
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 7 maja 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Jaworowej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z późn.zm./ oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/1/2020 z dnia 29 października 2020 roku, w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ulicy Jaworowej.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia na własność, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej nr 60A.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 806/2021 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 7 maja 2021 roku

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna