ZARZĄDZENIE Nr 32/2021
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA
z dnia 7 czerwca 2021 roku

w sprawie odwołania szczególnych zasad obsługi petentów/interesantów Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i 14, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, z późn. zm.) w związku z § 21 i 25 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 957 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 14.06.2021 r. odwołuje się ograniczenia związane z obsługą petentów Urzędu Miejskiego w Mrągowie w prowadzone zarządzeniem nr 93/2020 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 6 października 2020 r., z tym wyjątkiem że:

1) dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na stanowisko,
2) pracownicy Urzędu obowiązani są nosić identyfikatory oraz zakrywać usta i nos przy obsłudze petentów/interesantów i przy przemieszczaniu się po Urzędzie,
3) należy przestrzegać zasad higieny (dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu od rozmówcy itp.)

§ 2.
Traci moc Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 6 października 2020 r.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14.06.2021 r.

Burmistrz Miasta Mrągowa
(-) dr hab. Stanisław Bułajewski

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna