Burmistrz Miasta Mrągowa 

na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i Uchwały Nr LXV/1/2023 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 oraz Zarządzenia Nr 1806/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 14.11.2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2024 rok 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024

Rodzaj zadań:

1/ Upowszechnianie kultury fizycznej

2/ Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej

3/ Ochrona zdrowia

4/ Pomoc społeczna

5/ Bezpieczeństwo publiczne

6/ Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

7/ Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne

 

Załączniki: