Burmistrz Miasta Mrągowa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) oraz § 5, 6, 7 i 8 Uchwały Nr IV/9/2011 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie: tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz trybu i warunków ich finansowania, zmienionej Uchwałą Nr V/9/2011 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 lutego 2011 r. oraz Uchwały Nr LXV/1/2023 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 i Zarządzeniem Nr 1806/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 14.11.2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2024 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji, w roku 2024,  zadania publicznego pn. ,,Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowa, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, szachy, bilard sportowy)”.

 

Załączniki: