Mrągowianie będą taniej płacić za ogrzewanie, dostarczane przez Miejską Energetykę Cieplną. Obniżki będą obowiązywać już od 1 kwietnia i są efektem m.in. uruchomienia nowoczesnego kotła na biomasę. O szczegóły zapytaliśmy Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie – Przemysława Budzyńskiego.

Panie Prezesie z czego wynika obniżka cen i w jakiej kondycji jest spółka miejska?

W ostatnich latach największym problem Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie były rosnące koszty związane z koniecznością zakupu praw do emisji CO2. Wraz z uruchomieniem kotłowni biomasowej udało Nam się wyeliminować ten problem w całości. Działanie to bezpośrednio przełożyło się na poprawę kondycji finansowej spółki, która dziś jest bardzo dobra, a to z kolei przełożyło się na ustabilizowanie cen za ciepło na niskim poziomie. Dziś potwierdzenie tego widzimy we wprowadzanej właśnie taryfie za energię cieplną na rok 2024/2025, gdzie udało Nam się obniżyć ceny dla mieszkańców Mrągowa o 5 % . Nowe ceny będą obowiązywać od 01.04.2024 r.

Co w takim razie dała mieszkańcom Mrągowa oraz spółce inwestycja w kotłownię biomasową?

Uruchomienie kotła na biomasę to zdecydowanie jedna z najważniejszych inwestycji w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Mrągowie w całej jej historii. Mam tu na myśli aspekty ekonomiczne, społeczne, technologiczne oraz, a może przede wszystkim ekologiczne. Dla Naszych odbiorców względy ekonomiczne są bardzo istotne, więc ustabilizowanie cen na niskim poziomie było dla mnie priorytetem. Na potwierdzenie tego co mówię, wystarczy odnieść się do wysokości dopłaty rządowej dla ciepła systemowego w sezonie 2022/2023/2024, która nadal przysługuje odbiorcom w przypadku cen ciepła powyżej poziomu 103,82 za 1 GJ. Nie dotyczy ona odbiorców ciepła MEC w Mrągowie ze względu na ceny ciepła, które ukształtowały się na dużo niższym poziomie, tj. 88,60 zł za 1 GJ w tym okresie. Właśnie ta cena jest na tyle atrakcyjna, w porównaniu do innych form ogrzewania, że inwestorzy wybierają nasze ciepło jako to najbardziej pożądane pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Jeśli chodzi w wymierne korzyści dla mieszkańców, bardzo duże znaczenie ma również aspekt ekologiczny i poprawa jakości powietrza którym wszyscy oddychamy. Wprowadzenie technologii wytwarzania ciepła opartej na OZE dało nam podstawę do uruchomienia praktyk zawodowych, podczas których młodzi ludzie, mieszkańcy Mrągowa już dziś zdobywają cenne doświadczenia zawodowe. Natomiast modernizacja kotłowni rejonowej dla samej spółki poza korzyściami finansowymi przyniosła długo wyczekiwane inwestycje w nowe technologie oparte na OZE. Trzeba pamiętać, że kotły pracujące w MECu mają ponad 40 lat i swoją świetność mają już za sobą. Dziś, po modernizacji osiągnęliśmy efektywny system ciepłowniczy (produkujemy ciepło w 70% pochodzące z OZE), który nadal w całym kraju jest rzadkością i nie musimy pisać planów naprawczych do URE mówiących kiedy i jak mamy go osiągnąć, a które dziś dla wszystkich ciepłowni niespełniających wymogów są obowiązkowe. Dziś ten czas, który upłynął od momentu uruchomienia nowej instalacji biomasowej, tj. marzec 2022 r. możemy też podsumować w liczbach, a mianowicie kwota której mieszkańcy Mrągowa nie wydali na konieczność zakupu praw do emisji CO2 do dnia dzisiejszego to ok 12 ml zł. Natomiast biorąc pod uwagę różnicę w kosztach zakupu paliwa oraz uwzględniając koszty związane z funkcjonowaniem nowej instalacji, kwota ta rośnie już do 15 mln zł. Tyle w analogicznym okresie zaoszczędzili mieszkańcy Mrągowa. W tym momencie przypomnę, że koszt budowy całej instalacji to ok 16,8 mln zł. netto (z czego 7,3 mln zł. to bezzwrotna dotacja). Właśnie ten efektywny system ciepłowniczy, który został stworzony, pozwolił Nam na pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych na przyłączanie nowych odbiorców w kwocie 5,9 mln zł., z czego 2,7 mln zł. to dotacja bezzwrotna. Program jest w trakcie realizacji.

Jakie plany na przyszłość ma MEC Mrągowo i czego mogą się spodziewać mieszkańcy Mrągowa?

Spółki technologiczne, takie jak MEC muszą ciągle się rozwijać i implementować nowe technologie. Zgodnie z kierunkiem obranym przez całą UE, tj. odejściem od spalania węgla, my też już rozpoczęliśmy kolejny etap modernizacji i planujemy kolejne. Po wyeliminowaniu problemu związanego z opłatami za emisje CO2, który rozwiązany został w całości dzięki kotłowni biomasowej spalającej zrębkę leśną zamiast węgla, teraz rozpoczynamy przekształcenie ciepłowni w elektrociepłownię. MEC w Mrągowie otrzymał warunki przyłączeniowe z Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. na dostawę paliwa gazowego o mocy 4 MW. W planach mamy wybudowanie kogeneracji opartej na gazie, która pozwoli nam na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej jednocześnie. W dzisiejszych czasach ceny prądu są bardzo dynamiczne, a jego udział w wytwarzaniu ciepła bardzo wysoki. Produkcja energii elektrycznej we własnym zakresie i na własne potrzeby, z możliwością odsprzedaży nadwyżek, wyeliminuje problem ciągłego wzrostu jej cen. Kogeneracja gazowa otworzy nam możliwość zastosowania pomp ciepła wykorzystujących naszą sieć ciepłowniczą jako dolne źródło ciepła. Tego typu inwestycje wymagają dużego nakładu właśnie energii elektrycznej. Taka dywersyfikacja paliw znacząco wzmocni bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Mrągowa oraz spółki i podniesie wskaźnik produkcji ciepła z OZE. W tym momencie, mówiąc o przyszłych inwestycjach pragnę podziękować wszystkim pracownikom spółki za zaangażowanie, nie tylko w samym procesie wdrażania modernizacji kotłowni, ale przede wszystkim w czasie późniejszym, czyli jej eksploatacji. Wykazują się Oni wysokim profesjonalizmem. Jestem z Nich bardzo dumny, i dlatego ze spokojem patrzę w przyszłość, planując wdrażanie kolejnych, nowych technologii. Na ten moment czekamy na uruchomienie środków zewnętrznych, ponieważ na dziś nie funkcjonują żadne programy wspierające transformację energetyczną takich ciepłowni jak nasza.

Czy przekształcenie ciepłowni w elektrociepłownię to jedyny kierunek zmian w MECu?

Plany związane z uruchomieniem kogeneracji gazowej już weszły w etap realizacji. Natomiast bardzo mocno przyglądam się rynkowi rozwoju biogazowni komunalnych. Takie instalacje wykorzystują jako substrat odpady komunalne bio, w postaci tzw. brązowego worka. W moim przekonaniu jesteśmy w stanie przekierować strumień takich odpadów powstających w Mrągowie i okolicach do takiej właśnie biogazowni, która może być zlokalizowana w pobliżu miasta. Wykorzystując odpady bio jesteśmy w stanie wytworzyć z nich energię elektryczną oraz ciepło, które będzie wykorzystane do zasilenia miejskiej sieci ciepłowniczej. Natomiast sama energia elektryczna może być odsprzedana, użyta do zasilenia budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola itp.), zasilenia oświetlenia miejskiego, zmniejszenia kosztów funkcjonowania np. spółek miejskich, czy ładowania autobusów elektrycznych, które już za chwilę będą jeździły po ulicach Mrągowa. Biogazownia miejska jest stabilnym źródłem OZE, które w mojej ocenie sprawdzi się w miksie energetycznym zapewniającym bezpieczeństwo dla Mrągowa i jego mieszkańców. Jest też podstawą do stworzenia gospodarki obiegu zamkniętego. W najbliższej przyszłości planujemy również zakup profesjonalnego rębaka, który pozwoli Nam na wytwarzanie paliwa do kotłowni biomasowej we własnym zakresie, a mieszkańcom Mrągowa stworzy możliwość do utylizacji np. pozostałości po wycinkach, gałęzi czy odpadów z produkcji drzewnej. W szczególności takie rozwiązanie będzie pomocne dla działkowców, czy właścicieli domów jednorodzinnych. Jak widać plany są ambitne, i będziemy je stopniowo realizować. Kierunek naszego rozwoju to obniżka cen za energię cieplną dla mieszkańców Mrągowa przy jednoczesnym zwiększaniu udziału OZE w jej produkcji, co w moim przekonaniu zrealizujemy.