O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm./ oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1449/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA

Ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Sienkiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 6 jako działka nr 21 o powierzchni 642 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00035932/7.

Ze względu na fakt, że działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość z powodu braku dostępu do drogi publicznej, uzasadniona jest sprzedaż działki w przetargu ograniczonym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 59.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) + 23% podatku VAT.
Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 8.850 złotych (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona hipotekami i nie toczy się w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej i obciążona jest służebnością drogi koniecznej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych wchodzących w skład nieruchomości, położonej w Mrągowie przy ulicy Sienkiewicza 24, obejmującej działkę nr 281/5.
Znajduje się ona na terenie uzbrojonym w instalację elektryczną, telekomunikacyjną i cieplną. Instalacje znajdują się w pobliżu działki.
Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem C43MNU czyli teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
Warunkami uczestnictwa w przetargu są:
1. Wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2023 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
2. Posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego lub współużytkowania wieczystego do nieruchomości, położonej w Mrągowie przy ulicy Sienkiewicza 24 (działka nr 281/5), Sienkiewicza 14, 26 (działka nr 317), Sienkiewicza 18 (działka nr 20) lub Sienkiewicza 20 (działka nr 228), czego dowodem będzie oświadczenie złożone na druku wydanym przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 49).

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 26 stycznia 2023 roku. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi warunki uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A do godziny 15.00.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w pkt 2 dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w dniu 27 stycznia 2023 roku o godz. 14.00.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 stycznia 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A w sali nr 1 o godzinie 10-tej.
Na zbycie nieruchomości odbył się I przetarg w dniu 10 października 2022 roku.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/.
Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm./.
Bliższe informacje na temat przetargu uzyskać można w Referacie Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49, tel. /89/ 741-90-23).