Burmistrz Miasta informuje, że zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na realizację, w roku 2023, zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na realizację  zadania publicznego:

1. „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych”, została przyznana dotacja w kwocie 25 000 zł Mrągowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Mrągowie.

2. „Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia i szkolenie w zakresie pomocy przedlekarskiej”, zostały przyznane dotacje w kwocie:

1/ 10 500 zł - Stowarzyszeniu Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” w Mrągowie

2/ 2 900 zł - Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Oddziału w Olsztynie

3/ 9 600 - Fundacji Fructus w Mrągowie

4/ 3 000 zł - Warmińsko – Mazurskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie.

3. „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym” została przyznana dotacja w kwocie 23 000 zł Parafii Rzymsko - Katolickiej św. Wojciecha w Mrągowie.

4. „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zostały przyznane dotacje w kwocie:

1/ 2 000 zł - Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” w Mrągowie

2/ 13 500 zł - Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

5. „Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne”, zostały przyznane dotacje w kwocie:

1/ 12 000 zł - Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Związkowi Harcerstwa Polskiego w Olsztynie

2/ 3 000 zł - Fundacji REI Rehabilitacja Edukacja Integracja w Mrągowie

3/ 15 000 zł - Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klubowi Sportowemu ,,AS” w Mrągowie.

6. „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, żeglarstwo, kajakarstwo, strzelectwo sportowe)”, zostały przyznane dotacje w kwocie:

1/ 11 000 zł - Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony                                                                                                                

2/ 9 000 zł - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Fight Club Mrągowo                                                                                                           

3/ 8 000 zł - Mazurskiemu Związkowi Żeglarzy Niepełnosprawnych  Mrągowo                                                                                                                    

4/ 6 000 zł - Klubowi Strzeleckiemu „Snajper” w Mrągowie.