Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 40) oraz § 16 pkt 1 Statutu Miasta Mrągowa,

ZWOŁUJĘ

LX Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 23 marca 2023 roku o godz. 15.30 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Ogłoszenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów:

1) nr LVII/2022 z sesji, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2022r.,
2) nr LVIII/2022 z sesji, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2023 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2023,
2) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Mrągowo na rok 2023,
3) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
4) Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok,
5) zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XLI/4/2001 z dnia 20 września 2001 roku oraz w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo,
6) zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ul. Generała Leopolda Okulickiego,
7) zmiany Uchwały Nr VI/3/2003 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Mrągowa,
8) przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasta Mrągowo z zakresu pomocy społecznej „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
9) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia „Klubie Seniora”,
10) zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2023-2031,
12) zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2023,
13) pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
6. Informacja Burmistrza Miasta Mrągowa o pracach pomiędzy sesjami.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Mrągowa z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Nikonor


Uwaga! Sesję bedzie można oglądać on-line, na nowej platformie internetowej. Wystarczy kliknąć TU