Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. - Dz. U. 2023 r. poz. 344/ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1558/2023 z dnia 06 marca 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo.

Burmistrz Miasta Mrągowa

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie na okres trzech miesięcy, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo, położonych przy skwerze Jana Pawła II (obręb nr 5, część działki nr 153/1), z przeznaczeniem pod stoiska handlowo - usługowe:

- stoisko nr 1 o powierzchni 8m2,

- stoisko nr 2 o powierzchni 8m2,

- stoisko nr 3 o powierzchni 8m2,

Kolejność stoisk handlowych uwidoczniona została na załączniku graficznym do niniejszego ogłoszenia.

Wydzierżawiający nie dopuszcza możliwości sytuowania obiektów związanych trwale z gruntem oraz obiektów tymczasowych z uwagi na zapisy obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na stoiskach dopuszcza się jedynie handel art. spożywczymi (słodycze, napoje, wata cukrowa, popcorn, przekąski z wózka, itp.) oraz zabawkami, balonami, drobnymi upominkami oraz pamiątkami.

Istnieje możliwość korzystania z energii elektrycznej na zasadach określonych w projekcie umowy dzierżawy.

Na teren skweru Jana Pawła II zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi, co równoznaczne jest z brakiem dojazdu do stoisk handlowych.  

Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu dzierżawnego powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.

Stawka wywoławcza na miesięczny czynsz dzierżawny wynosi:

500,00 zł + podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg na stoiska handlowe odbędzie się dnia 08 maja 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, w sali nr 1, o godzinie:

- stoisko nr 1 o godzinie 12.00;

- stoisko nr 2 o godzinie 12.15;

- stoisko nr 3 o godzinie 12.30;

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset  złotych 00/100).

Wadium z oznaczonym numerem stoiska należy wnieść w terminie do 04 maja 2023 roku (włącznie) na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w Banku PKO BP S.A. w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Uczestnik, który chciałby przystąpić do przetargu na więcej niż jedno stoisko, zobowiązany jest do wniesienia wadium na każde stoisko oddzielnie z wyraźnym oznaczeniem na dowodzie wpłaty numeru stoiska handlowego którego wniesienie wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wniesione przez niego wadium ulega przepadkowi.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na wydzierżawienie nieruchomości.

Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości, płatny w terminie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1558/2023 z dnia 06 marca 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej (przed otwarciem przetargu):

» dokumentu potwierdzającego tożsamość,

» pisemnego oświadczenia, że znane mu są warunki przetargu i zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Bliższych informacji na temat przetargu i projektu umowy dzierżawy udziela Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, tel. 89 741 90 23.

Mapa <<POBIERZ>>