w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Krótkiej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późn.zm./ oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/13/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność komunalną Gminy Miasto Mrągowo, t.j. części działki nr 284/66 o powierzchni około 1,4068 ha, obręb nr 8, położonej w Mrągowie przy ulicy Krótkiej.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia na własność, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej nr 60A.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik