Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 16 pkt 1 Statutu Miasta Mrągowa,

ZWOŁUJĘ

LXII Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godz. 15.30 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ogłoszenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mrągowa Panu Piotrowi Mendrochowi,
  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mrągowo, położonego na północ od ul. Gen. L. Okulickiego oraz zachód od ul. Młodkowskiego i Jeziora Juno,
  3. przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto Mrągowo do roku 2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2023-2034,
  5. zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2023.
 4. Informacja dotycząca przygotowania miasta do sezonu turystycznego (imprezy, festiwale, bezpieczeństwo).
 5. Informacja Burmistrza Miasta Mrągowa o pracach pomiędzy sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Mrągowa z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Nikonor


Uwaga! Sesję bedzie można oglądać on-line, na nowej platformie internetowej. Wystarczy kliknąć TU