w sprawie: zatwierdzenia „Diagnozy społeczno-gospodarczej i przestrzennej Gminy Miasto Mrągowo”

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2023 poz. 225 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Zatwierdzam „Diagnozę społeczno-gospodarczą i przestrzenną Gminy Miasto Mrągowo”, stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Mrągowo
(-) dr hab. Stanisław Bułajewski

Załącznik - Diagnoza społeczno-gospodarcza i przestrzenna Gminy Miasto Mrągowo [KLIKNIJ TUTAJ]